Άδεια

gtkmm is licensed under the GNU Lesser General Public License (LGPL) for all platforms. Our intent in licensing it in this way is to provide it for use through shared libraries in all projects both open and proprietary. Other GNU projects may of course integrate and link in a static manner. The full body of the license is provided for your inspection.

Αυτή είναι η μόνη άδεια που σας δίνει τη χρήση του λογισμικού, έτσι αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό.

Σημειώστε ότι αυτή η άδεια δεν απαιτεί την έκδοση του πηγαίου κώδικα των εφαρμογών σας ή βιβλιοθηκών και δεν απαιτεί την πληρωμή οποιασδήποτε αμοιβής.