Ανάπτυξη gtkmm

gtkmm development is done in the GNOME Git repository. To get started developing gtkmm, see the detailed Git instructions. Discussion about gtkmm development happens on the Discourse forum.

Please do not mail us directly - use the Discourse forum instead.

Προγραμματιστές και συντελεστές

Τρέχοντες συντηρητές

Προηγούμενοι συντηρητές

Υπάρχουν πολλές διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις από πολλά άτομα. Τους ευχαριστούμε.